Finansiell analys, Demografins påverkan på den kommunala sektorns ekonomi - Om God ekonomisk hushållning, finansiella mål & finansiellt utfall

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Konrad Fredh; Markus Johanen; [2016-06-15]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det gar inte att bortse från det faktum att demografiska förflyttningar runt om i Sverige kraftigt förandrar den kommunala strukturen. Landsbygden tunnas ut och storstäderna växer. En kommunsektor som tillhandhåller en stor del av välfärdsdstjänsterna i dagens samhälle ställer dess ekonomiska ställning i relevant fokus. Flertalet litterära källor belyser utmaningar som kommuner med en nedåtgående demografiska kurva i framtiden kommer att möta. Såväl regerings långtidsutredning från 2015 som rapporter från SKL belyser problem kring framtidens finansiering utav välfärden. Med denna problematik som ingång tar uppsatsen an sig syftet, att identifiera och analysera de ekonomiska skillnaderna som föreligger mellan 20 slumpmässigt valda kommuner där hälften har en ökande befolkning och hälften en minskande befolkning. Den metod som använts i studien är att studera två empiriska källor, kommunernas finansiella riktlinjer för god ekonomisk hushållning och ett antal utvalda nyckeltal, för att sedan genomföra en finansiell analys enligt RK-modellen.Litteraturen består främst av kommunal forskning från bland annat Kommunforskning i Västsverige (KFi), SKL, utredningar från regeringar, forskningsartiklar och diverse facklitteratur.Empirin redogör för innebörden av de valda nyckeltalen och god ekonomisk hushållning, analysen går mer djupgående in och studerar den ökande och den minskande kommungruppens förutsattningar utefter det som i litteraturen identifierats som utmaningsområden. Den slutsats som studien drar är att demografiska förandringar spelar en betydande roll i den finansiella analysen av en kommuns ekonomiska ställning. Det kan också konstateras bland de statistiskt valda kommunerna att, det i motsats till lagstiftarens intentioner, inte tenderar att ge bättre ekonomiska utfall att sätta upp mål om god ekonomisk hushållning.Efter avslutat uppsatsen dras reflektionerna att varningstrianglarna är tända gällande de demografiska omflyttningarna som sker runt om i Sverige. Studien stärker det som litteraturen de senaste åren har varnat för, att demografiska omflyttningar kommer ha en betydande inverkan på kommunernas ekonomi och dess finansiella motståndskraft.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)