Kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Vesterholm; Cecilia Selling Grubb; Anna; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund: Urininkontinens innebär ett ofrivilligt läckage från urinblåsan och betraktas som en naturlig del av åldrande, både ur sjuksköterske- och patientperspektiv. Prevalensen av urininkontinens är störst hos äldre kvinnor, men förekommer även hos yngre kvinnor. Sjuksköterskor anser att den egna kunskapen om urininkontinens behöver utökas. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. Metod: En litteraturstudie utfördes där tio vetenskapliga artiklar granskades enligt Evans (2002) analysmetod. Resultat: Kvinnorna upplevde sin urininkontinens som något tabubelagt och valde därför att inte prata om sitt tillstånd med någon. De oroade sig ständigt för att bli avslöjade. De upplevde en förlorad spontanitet och ett begränsat liv. Kvinnorna upplevde en vanmakt över att inte kunna hindra ett urinläckage. Slutsats: Urininkontinensen medförde en stor psykisk belastning och dessa kvinnor behövde därför stöd av sin omgivning. Ytterligare forskning behövs för att kunna utröna hur kvinnor med urininkontinens upplever sin relation till sjuksköterskan. Detta på grund av att sjuksköterskan har en viktig roll när det kommer till att bistå dessa kvinnor i deras situation.

Nyckelord: Acceptans,Begränsning,Tabu,Utanförskap, Vanmakt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)