Revision och lägre konkursrisk? : En studie om konkursrisk i svenska aktiebolag som omfattas av frivillig revision

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Christoffer Kollberg; Anna Söderqvist; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Småföretag är viktiga för det svenska samhället, inte minst då det är den grupp av företag som bidrar med flest jobbtillfällen i Sverige. Samtidigt upplever småföretagen svårigheter, till exempel med att skaffa tillräckligt med kapital och att hitta kompetent arbetskraft, vilket resulterar i att många småföretag går i konkurs. Eftersom småföretag ofta har en brist på resurser inom företaget är det möjligt att konkurser skulle kunna förebyggas genom att småföretagen tar hjälp av externa resurser, till exempel genom att anlita en revisor. Många småföretag upplever dock att revisionen kostar för mycket, och sedan revisionsplikten slopades för de minsta aktiebolagen år 2010 har en majoritet av bolagen valt bort revision. Tidigare studier indikerar att revision skulle kunna bidra till en minskad konkursrisk i småföretag, men forskningen om revision i småföretag bristfällig. Därför väcktes intresset att studera följande forskningsfråga:  Finns det något samband mellan revision och minskad konkursrisk för småföretagen i Sverige? Syftet med studien var att kartlägga sambandet mellan revision och konkursrisk i svenska småföretag, där ett negativt samband förväntades föreligga. Förväntningen grundades i tidigare studier som har visat att vanliga orsaker till konkurs i småföretag är brist på kapital och brist på kunskap, tillsammans med andra studier som har visat att revision kan underlätta tillgången till kapital genom att reviderade räkenskaper signalerar en trovärdighet till externa kreditgivare, och att den rådgivning som revisorn ger kan bidra med kunskap som är viktig för småföretagen. Den signalerande och den rådgivande rollen av revision förklaras i denna uppsats med stöd av agentteorin, signalteorin och resursberoendeteorin. För att studera revisionens samband med konkursrisk i Sveriges småföretag har en kvantitativ metod tillämpats. Studiens population är aktiebolag som omfattas av frivillig revision, och urvalet som studerades bestod av 596 bolag som inledde konkurs år 2015 samt en kontrollgrupp av lika många friska bolag. Konkursrisken studerades i företagen ett och två år innan konkurs genom användandet av konkursprognostiseringsmodeller där revision inkluderades som förklaringsvariabel. Förutom förklaringsvariabeln Revisor innehåller modellerna kontrollvariabler som representerar företagens likviditet, kapitalstruktur, effektivitet, lönsamhet, ålder och storlek. Stor vikt lades vid att välja ut relevanta kontrollvariabler till modellerna för att öka pålitligheten av det samband som visas mellan revision och konkursrisk. Resultatet visar ett signifikant negativt samband mellan revision och konkursrisk, både ett och två år innan konkurs. Slutsatsen av studien är således att revision har ett samband med minskad konkursrisk i Sveriges småföretag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)