Elbilsköparnas tankevurpor: Vad som får oss att kliva över till den gröna sidan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Elbilköparnas tankevurpor: Vad som får oss att kliva över till den gröna sidan Seminariedatum: 2023-01-11 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Marcus Andersson, Christopher Duong, Ludmilla Mateus Tati Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Innovators, early adopters, early majority, konsumenter, köpbeteende, eWOM, WOM Syfte: Jämföra olika grupper av konsumenter utifrån deras attityder och beslutfattande vid köp av elbilar. Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk omfattas av: Livscykeln för adoption av ny teknologi, planerat beteende, word-of-mouth, elektronisk word-of-mouth, barriärer vid adoption av ny teknologi, högt och låg engagemang, samt köpprocessen. Metod: Studien utgår från en kvantitativ undersökning. Det empiriska materialet samlades genom en enkätundersökning med totalt 322 respondenter. En analys av medelvärdet mellan konsumentgrupperna utfördes för att pröva hypoteserna, analyserna stärks med T-test för att se ifall en signifikant skillnad fanns mellan grupperna. Cronbachs alpha beräknades för att mäta reliabiliteten mellan frågorna. Resultat: Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader mellan de olika konsumentgrupperna. Grupperna som antar ny teknologi snabbt värderar faktorer och barriärer annorlunda jämfört med gruppen som antar ny teknologi med försiktighet. Slutsats: Vår studie visar att det finns en skillnad på vilka faktorer och barriärer som anses avgörande beroende på om konsumenten antar ny teknik snabbt eller inte. Studien har även identifierat vilka dessa faktorer och barriärer är för respektive konsumentgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)