"Hur ska jag kunna veta hur mycket som är kvar?" : Interventionsprogram genom explicit undervisning i matematisk problemlösning för 5 mellanstadieelever i behov av särskilt stöd i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Elever med stora behov i matematik gagnas av fokuserad matematikundervisning visar forskning, till exempel. Hassler Hallstedt et.al. (2018). I den här studien har 5 elever i åk 6, deltagit i interventionsprogram i matematisk text/problemlösning på tertiär 3 (Fuchs & Fuchs, 2001) med explicit, strukturerad undervisning (Dobler & Fien, 2013; Hudson & Miller, 2006). Interventionsprogrammet i studien, har omfattat 14-21 tillfällen, beroende på hur snabbt eleven arbetat igenom de på förhand framtagna uppgifterna. Uppgifterna har till en början omfattat räknesätten addition och subtraktion innehållande grundläggande begrepp inom lågt talområde (0-20). Efterhand har programmet utökats till att omfatta även multiplikation, division och uppgifter med flera räknesätt och därtill tillhörande begrepp. Talområdet har mot slutet utökats upp till 100. Resultatet av studien visar att eleverna marginellt eller inte alls poängmässigt ökat i det eftertest som genomfördes. Däremot har påverkan på eleverna synts genom tre kategorier. Dels genom utvecklad förståelse för Begrepp och Strategier men även Emotioner påverkade eleverna. Här syntes störst påverkan för elev med stora läs- och skrivsvårigheter medan elev med specifika beräkningssvårigheter till största delen utvecklade sin Begreppsförståelse. Elever med generella matematiksvårigheter påverkades av alla tre kategorierna ungefär lika mycket. Denna elevgrupp utvecklade sin förståelse för begrepp och beräkning mest av deltagarna, då de själva fick konstruera text/problemlösningsuppgifter.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)