Omgivningens påverkan på läslust : En kvalitativ studie som undersöker vilka faktorer som kan bidra till läsfrämjande hos elever i årskurs fem med stöd av skolbibliotekarien

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att söka förståelse för vilka faktorer som kan bidra till elevers läslust i årskurs 5. Frågeställningarna som besvaras är: ”Vilka faktorer kan enligt de tillfrågade eleverna bidra till att främja deras läslust?”, ”Vilken hjälp upplever eleverna att de får av skolbibliotekarien?” samt ”Stämmer skolbibliotekariens upplevelse kring vad eleverna vill läsa överens med elevernas preferenser?”. Studien är av kvalitativ karaktär och genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades 15 respondenter. Primärmaterialet utgjordes av fem gruppintervjuer med 14 elever i årskurs fem samt en intervju med skolbibliotekarien på samma skola. Resultatet visar att samtliga av de tillfrågade eleverna föredrar att läsa i skolans bibliotek med hänvisning till miljön. Fem elever svarade att det är möjligt att de skulle ägna mera tid åt läsning på fritiden ifall läraren avsatte mer tid till läsning på schemat. Omslaget, bokens sammanfattning och bilderna var de faktorer som främst spelade in vid valet av bok. Resultaten visade även att majoriteten ansåg sig inspireras av vad andra läste samt uppgav att de kunde be skolbibliotekarien om rekommendationer. Skolbibliotekariens bild av vad eleverna vill läsa stämde överens med elevrespondenternas. Slutsatserna är således att miljön, tiden och personer i omgivningen är tre viktiga faktorer som påverkar elevernas läslust.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)