LYSSNA PÅ RÖSTERNA AV TRAUMA : Om psykoterapeutens motöverföring i psykoterapi med patienter som erfarit tortyr

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Nahid Mohseni; [2019]

Nyckelord: trauma; tortyr; överföring; motöverföring;

Sammanfattning: LYSSNA PÅ RÖSTERNA AV TRAUM Om psykoterapeutens motöverföring i psykoterapi med tortyröverlevande                                         Åtta leg psykologer, leg psykoterapeuter och psykoanalytiker har intervjuats i syfte att presentera psykoterapeutens motöverföring samt psykoterapeutens förståelse av den egna motöverföringen utifrån psykoterapier med tortyröverlevanden. Intervjuerna har transkriberats. I en tematisk induktiv analys av intervjuerna identifierades tre teman om psykoterapeutens motöverföring 1) empatisk ångest 2) maktlöshet 3) känslornas olika makt. Med avseende på förståelsen av motöverföringen identifierades sex teman 1) livsdriften; det var det som var meningen 2) överföring: iscensättning av allvarligt trauma 3) personlighetsorganisation 4) psykoterapi - förståelse av fasspecifik motöverföring 5) brott; avbrott, rambrott 6) framtiden; psykoterapeutens förändrade livshållning och samhällssyn. Resultatet har stöd i tidigare forskning i de delar som har undersökts. Studien pekar på att samtliga psykoterapeuter upplever empatisk ångest i sin motöverföring i mötet med sina patienter i psykoterapi. Samtliga psykoterapeuters förståelse av motöverföring kommer till stånd utifrån en överföring-motöverförings-matrix som ligger till grund för ställningstaganden i fråga om teknik och metod i psykoterapin. En hållande, härbärgerande, tillitsskapande teknik innefattande bekräftande intervention som metod är i huvudsak rapporterad. Empatisk ångest går genom behandlingens alla faser där främst vikten av att hålla och skapa tillit samt att administrera livsdriften uppfattats som viktigt.  Utifrån Wilson och Lindy (Wilson & Lindy 1998, 2001, 2002, 2004) diskuteras empatins roll i posttraumatisk psykoterapi vilket utgör huvudfyndet i föreliggande studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)