Ahr - transformation av kulturlandskapet : från produktionslandskap till upplevelselandskap

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: I den tid vi lever nu arbetar bara en liten del av befolkningen med produktion i det öppna landskapet. Städerna växer samtidigt som fler flyttar från än till glesbygderna. När distansen till landsbygden ökar skapas nya tolkningar, värdesättningar och användningsområden för landskapet. Det öppna landskapet förknippas av många inte längre med ett produktionslandskap utan med ett rekreationslandskap för fritidsaktiviteter. Kraven på tillgänglighet, service och upplevelser ökar och det öppna landskapet befinner sig i en ny situation.Gotland tar varje år emot hundratusentals besökareoch turistindustrin är en växande global marknad. Intresset för natur- och kulturturism ökar och Länsstyrelsen på Gotland har formulerat ett program för hur detta ska hanteras i framtiden. I programmet pekas området kring Ahr på norra Gotland ut som pilotprojekt för hur den här typen av turism kan utvecklas. Ahr är ett inaktivt industrilandskap med spår från kalkbrytning och ingår sedan 2001 i Bästeträsk naturreservat. Mitt arbete tar utgångspunkt i detta område, där jag vill visa hur ett tidigare produktionslandskap kan användas som upplevelselandskap. Arbetet lyfter fram möjligheternamed att tänka in existerande strukturer i landskapet som en del av det nya för att skapa en helhet. Målet är att visa de möjligheter landskapet vid Ahr besitter men i dagsläget inte utnyttjar. I arbetet förmedlas och tillgängliggörs landskapet vid Ahr genom gestaltning. Natur, kultur, rekreation och tillgänglighet förenas genom arkitektur. Transformationen av kulturlandskapet vid Ahr utspelar sig mellan gammalt och nytt och resultatet innebär att ett nytt lager adderas i landskapet.Arbetet består av två delarDel 1;I inledningen formuleras arbetets utgångspunkt, dess syfte, mål och frågeställning. Texten om det öppna landskapets utveckling hanterar frågor kring hur synen på landskapet har förändrats under det senaste århundradet och hur detta ställer nya krav på vår omgivning. I landskapsanalysenundersöks landskapets uppbyggnad, kommunikationer, upplevelsevärden och särdrag. Den första delen av arbetet avslutas med att projektområdets problem och möjligheter definieras.Del 2;I början av den andra delen presenteras visionenför projektet. Visionen skapar riktlinjer och mål för hur området ska utvecklas i framtiden. Under konceptet visas hur visionen kan lösas genom gestaltning. Gestaltningsförslaget undersöker, visualiserar och iscensätter det nya landskapet vid Ahr. Arbetet avslutas med en diskussion och reflektion om de frågor som behandlats och nya som dykt upp under arbetets gång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)