Industrin och SPS : Möjligheter utifrån människa, teknik och organisation

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/KvalitetsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/KvalitetsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning:

Detta examensarbete utförs i samarbete med företaget Järn AB, vilket är ett svenskt företag med gjuteri, pulvermetallurgi samt bearbetningsverksamhet. Produkterna är av varierande typ, storlek och volym, avsedd för ett brett kundsegment däribland fordonsindustrin samt maskintillverkare. Företaget har mer än 500 anställda och namnet Järn AB är fiktivt.

Syftet med arbetet är att föreslå ett angreppssätt för hur Järn AB kan gå vidare med statistisk processtyrning (SPS). Detta angreppssätt ska baseras på erfarenheter från fordonsindustrin samt litteraturstudier. Studien kommer grunda sig utifrån perspektiven människa, teknik och organisation. Resultatet kommer även utmynna i ett praktiskt förslag som ger företaget konkreta exempel kring införandet av SPS.

Förslagen i studien kommer grunda sig på fyra studiebesök som valts ut under arbetets gång. Tre av de valda företagen är framstående i kvalitetsfrågor inom svensk industri och det fjärde företaget jobbar med statistisk processtyrning i stor utsträckning. De besökta företagen har olika typer av processer, däribland gjuteri- och bearbetningsprocesser som också återfinns hos uppdragsgivaren. Det har också utförts en nulägesbeskrivning hos Järn AB för att se vilka möjligheter det finns med statistisk processtyrning och jämföra utgångsläget med studieobjekten. 

Resultatet av studiebesöken gav att inget av de svenska företagen använde SPS i dagsläget även om vissa hade erfarenheter från ett tidigare användande och flera såg framtida möjligheter med SPS.

Om personalen involveras i SPS-arbetet och får ansvaret för detta arbete så kommer det ge ökad motivation och större chans att skapa ett långsiktigt arbete. Det förutsätter att systemet är lättanvänt samt att användaren har fått rätt utbildning i området. Det är också viktigt att det går att justera en parameter i processen som är direkt kopplad till utfallet av SPS.

De processer som visat sig lämpliga för SPS hos Järn AB är de bearbetningsprocesserna som inte är självjusterande. Gjuteri- och pulverpressning är relativt komplexa processer som gör det svårt att knyta specifika parametrar till utfallet och behöver mer utredning innan SPS kan införas.

De styrdiagram som har visat sig lämpliga utifrån process- och hårdvarutekniska aspekter är R-diagram då dessa lämpar sig vid införandet av SPS på variabeldata och har stöd i föreslagen mjukvara. Vid ett senare skede är det också värt att titta på andra typer av styrdiagram som EWMA och CUSUM.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)