Att bevilja eller inte bevilja, det är frågan : En studie om socialsekreterares erfarenheter och upplevelser av insatsen kontaktperson för ungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

Sammanfattning:

Insatsen kontaktperson används flitigt inom socialtjänsten, trots det finns det ytterst lite forskning kring insatsen och dess effekter. Detta arbete strävar efter att få en ökad förståelse för socialsekreterares användande av insatsen kontaktperson för ungdomar samt hur socialsekreterares handlingsutrymme har påverkat det användandet. För att nå en ökad förståelse kring detta har en kvalitativ intervjustudie genomförts där socialsekreterare från olika socialkontor fått berätta om sina erfarenheter och upplevelser kring insatsen. Utifrån de uppgifter som framkommit under intervjuerna har olika teman skapats som beskriver skäl att använda insatsen, vilka effekter som ses av insatsen samt skillnader och likheter mellan olika handläggares agerande. Resultatet visar att kontaktperson kan beviljas av många olika anledningar och att de upplevda effekterna varierar. Det blir också tydligt hur fritt det är för varje socialsekreterare att själv utforma insatsen, vilket gör att det går ifrågasätta klienters rättssäkerhet då detta skiljer sig mellan olika kommuner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)