In Celebrity Endorsers We Trust

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsen avser att undersöka hur konsumenten uppfattar trovärdighet i förhållande till talespersoner i kontexten av en reklamfilm och företagets varumärke. Detta för att komma med ett teoretiskt kunskapsbidrag inom det teoretiska ämnet The Source Credibility Theory. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar utgångspunkt ur The Source Credibility Theory med inriktning på The Source Credibility Model. Vidare har en avgränsning gjorts för en djupare förståelse och undersökning av ämnet, till den teoretiska delen om trovärdighet. Metod: Det vetenskapliga förhållningssättet är hermeneutiskt, för att få en djupare förståelse. Studien är baserad på en deduktiv strategi med inslag av en induktiv ansats. Empirin är insamlad via fokusgrupper. Intervjuguiden som användes var utformad efter teoretiska referensramar. Empiri: Datan som analyserats är baserad på diskussioner och uppfattningar från tre fokusgruppsintervjuer, med sammanlagt 18 deltagare. Där fick dem resonera och samtala fritt kring teman som grundas i det teoretiska ämnet, samt fyra olika reklamfilmer med talespersoner. Den genomsnittliga intervjutiden var en timme och 27 minuter. Resultat: Via analysen av det empiriska materialet har vi fått en djupare förståelse kring hur trovärdighet hos talespersoner uppfattas hos konsumenter, och vad som kan skapa detta. Vidare har det lett till att vi kan presentera ett teoretiskt kunskapsbidrag inom The Source Credibility Model, utifrån deltagarnas subjektiva uppfattningar. Resultatet som denna studien uppnått har gett upphov till en del möjligheter för framtida forskning inom området, där forskare kan undersöka ämnet trovärdighet hos talespersoner mer djupgående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)