Barns fysiska aktivitet från "topp till tå" : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet och motorisk utveckling i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte var att synliggöra förskollärares uppfattningar om och handlingar för barns möjligheter till fysiska aktivitet i förskolan. Dessutom var syftet att undersöka hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet för att främja barns motoriska utveckling. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod och den teoretiska utgångspunkten är Dewey’s filosofi pragmatismen, som fokuserar på individens aktiva handlingar där tanken leder till erfarenhet och utveckling. Studiens resultat visar att förskollärarna uppfattar fysisk aktivitet som all form av rörelse vilket de använder för att utmana barn i deras motoriska utveckling. Slutsatsen i studien lyfter att fortbildning inom fysisk aktivitet skulle kunna bidra till en samsyn hos förskollärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)