Vem styr egentligen? En studie om styrning i den svenska skolan

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Den här studien ger en nyanserad bild av hur den svenska skolans organisering och styrning tenderar att se ut i praktiken. Genom ett utarbetat analysverktyg som ringar in tre styrformer: Byråkrati, Management och Kollegialitet kan olika aktörers styrningsstrategier identifieras. Studien bidrar till att belysa den komplexitet som finns då ett flertal aktörer på olika nivåer i flernivåsystemet är med och utformar, påverkar och styr ett av de mest omfattande politikområdena i samhället. Resultatet visar på att det inte finns en enhetlig syn för de olika aktörernas rollfördelningar och ansvarsområden. Huvudmannen i form av kommun, stadsdelsnämnd och i förlängningen även förvaltning verkar inte få speciellt stort inflytande för styrningens utformning. Då stora beslut ligger på den enskilda skolan tycks istället aktörer som staten, rektorn och enskilda lärare vara mer framgångsrika vad gäller deras styrningsstrategier i syfte att forma styrningen av skolan. Vad avser styrformerna dominerar byråkrati och management eftersom de flesta av styrningsstrategierna går att identifiera med grund i dessa. Kollegialitet får därmed en undanskymd roll för styrningens utformning. En av anledningarna tycks vara att det finns brister i hur lärarprofessionen organiserar sig. Något som talar för att det finns förutsättningar för att upparbeta en fungerande kollegial styrform är att lärarprofessionen upprätthåller en stark autonomi på individnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)