Timglasmodellen. Ett sätt att implementera hållbar utveckling i undervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Anna Löfgren Adén; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med detta arbete har varit att vidareutveckla en arbetsmodell, ett verktyg för lärare att använda för attimplementera perspektivet hållbar utveckling i undervisningen. Arbetet har varit en process som bygger på enkvalitativ dokumentanalys med semiotiskt inslag. Följande byggstenar är grunden till vidareutvecklandet avTimglasmodellen: den ursprungliga modellen styrdokument och överenskommelser modeller och mätmetoder som beräknar den miljöpåverkan konsumtion ger upphov till hållbar utveckling ur ett miljömässigt ekonomiskt och socialt perspektiv konsumtion handlingskompetens didaktisk relationsmodell för undervisning (Kveli,1994). ett kognitivistiskt synsätt på lärande (Gärdenfors, 010)Resultatet är Timglasmodellen en vidareutvecklad version av den ursprungliga modellen. Timglasmodellen är entredimensionell modell med tydlig förankring i de miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiven av hållbarutveckling. Fokus i Timglasmodellen är elevens roll i den globala miljöfrågan och fokus ligger på elevenskonsumtion och dess valmöjligheter. Stödguiden M.E.S1 är en guide för hjälpa eleven att tänka i ett vidare ochdjupare perspektiv kring hållbar utveckling och dess tre dimensioner. Tillsammans är Timglasmodellen ochstödguiden M.E.S ett arbetssätt att använda för att implementera perspektivet hållbar utveckling i sinundervisning med syfte att arbetet med modellen ska ge eleven kunskaper och insikter som leder tillhandlingskompetens för att verka för en hållbar utveckling.Begreppet hållbar utveckling är komplext och upplevs av flertalet lärare som svårtolkat. Många känner osäkerhetinför uppdraget att undervisa för hållbar utveckling. Min förhoppning är att Timglasmodellen kan inspirera ochbidra till att fler idéer och arbetssätt för hållbar utveckling växer fram.1Förkortningen står för de Miljömässiga, Ekonomiska och Sociala perspektiven

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)