Somatiska embryogenes-plantors överlevnad och höjdtillväxt vid fyra ljusförhållanden

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Författare: Robert Wetterskog; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Somatiska embryogenes är en mikroförökningsmetod som med hjälp av tillväxtreglerande medel får en växtdel att bilda skott och rötter i ett speciellt odlingssubstrat sterila förhållanden. Kunskapen vad gäller förutsättningar för groning och plantetablering efter detta laboratoriestudium är dock begränsad. I denna studie undersökte hur två kloner av SE-groddar av gran etablerade sig i olika ljusförhållanden avseende våglängd och intensitet i fyra växtmiljöer. Etableringen bedömdes utifrån plantornas överlevnad och höjdtillväxt. Vid sista inventeringstillfället var 62 SE-plantor vid liv och 18 plantor var döda. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas i överlevnad mellan de olika växtmiljöerna, inte heller mellan klonerna i respektive miljö eller oberoende av miljö. Signifikant skillnad i höjdtillväxten mellan klonerna kunde påvisas inom alla växtmiljöer, men inte mellan växtmiljöerna oberoende av klon. Det fanns en tendens att ljusförhållanden med en ljusintensitet på 100 μmol och rött ljus inom våglängderna 610-760 nm gav bäst etablering för SE-groddarna. Studien visade också att det var skillnad i etablering mellan de två kloner som användes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)