Kvinnors upplevelser av bemötandet från vårdpersonal efter våld i nära relation : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Våld i nära relation innefattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som förekommer mellan individer i nära relation till varandra. Det är ett folkhälsoproblem som leder till försämrad hälsa för de utsatta. Kvinnor som utsätts för våld kommer ofta i kontakt med vården på grund av skador våldet medför men vårdpersonal upplever att de har bristande kunskap om problematiken. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av bemötandet från vårdpersonal efter våld i nära relation som utövats av en manlig partner. Metod: En litteraturöversikt har genomförts. Tio kvalitativa vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna PubMed och CINAHL Complete har använts som grund till resultatet.   Resultat: Fem teman framkom i resultatet. Tveksamhet inför att söka vård, Att få frågan av vårdpersonal, Attityder och bemötande från vårdpersonal, Brist på avskildhet och tid och Att bli bekräftad, hörd och tagen på allvar.  Diskussion: Resultatets övergripande fynd om betydelsen av att vårdpersonal frågar om våld i nära relation, tidsbrist inom vården och personcentrerad vård diskuteras. Diskussionen förs i relation till litteraturöversiktens bakgrund, annan relevant forskning, författarnas egna reflektioner och Katie Erikssons perspektiv på lidande och sjuksköterskans förhållningssätt mot den lidande människan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)