Konsumenters motivation till att återförsälja kläder

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel: Konsumenters motivation till att återförsälja kläder. Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet, Campus Helsingborg. KSMK65 Examensarbete för kandidatexamen, VT2020, 15 HP. Författare: Emelie Olesen Handledare: Malin Andersson Inledning: I takt med att konsumenter konsumerar behöver de också göra sig av med föremål. Second hand-marknaden har givit upphov till att konsumenten nu kan besitta två roller, både som köpare och säljare. Trots att marknaden fortsätter att växa har stora delar av den föregående forskningen inom ämnet fokuserat på konsumentens roll, upplevelse och motivation som köpare, framförallt inom den fysiska second hand-handeln. Detta ökar relevansen för att förstå konsumentens motivation till att sälja vidare sina kläder. I och med att antalet second hand-plattformar online blir fler, ökar relevansen av att undersöka konsumenter som återförsäljer genom dessa plattformar. Genom att identifiera konsumentens motivation till att sälja vidare sina kläder till digitala second hand-plattformar kan det leda till en ökad förståelse för konsumenters beteende. Syfte: Studien syftar till att fördjupa kunskapen i området som berör konsumenters motivation till att sälja sina kläder second hand. Vidare vill studien även bidra till forskningen kring fenomenet konsumentåterförsäljare. Frågeställningar: Hur motiverar klädkonsumenter att återförsälja kläder via en second hand-plattform online? Vilka faktorer påverkar klädkonsumenters val av second hand-plattform? Metod och genomförande: Uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod där empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Teori: Uppsatsen utgår ifrån teori om konsumentbeteende, konsumentåterförsäljare (consumers as resellers), konsumenters avyttringsbeteende med kläder och digitala second hand-plattformar. Slutsatser: Studien visade att det finns sex motivationer: garderobsrensning, bekvämlighet, positiv känsla, ekonomi, underhållning och hållbarhet. En konsument kan ha flera motivationer. Det framkom även att motivationerna förändrades beroende på andrahandsvärdet. Det fanns ett flertal faktorer som påverkade unga vuxnas val av second hand-plattform. Dessa faktorer påverkades beroende på konsumentens motivation. Eftersom motivationerna kunde förändras beroende på andrahandsvärdet påverkade även vilka faktorer som anspelade på konsumenters val av plattform. Intervjudeltagarna uppgav att de blev påverkade av rekommendationer från vänner och marknadsföring. En plattformens funktioner som fast pris eller budgivning kunde påverka valet av plattform, de flesta föredrog fast pris eftersom budgivning upplevdes riskabelt. Dessutom var annonseringskostnaden en avgörande faktor. Nyckelord: consumers as resellers, konsumentåterförsäljare, konsumentbeteende, motivationer, second hand, kläder, hållbarhet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)