Behandlingseffekt av KBT för social fobi på en psykiatrisk öppenvårdsklinik

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Charlotta Wahlström; [2013]

Nyckelord: social fobi; social ångest; WeMind;

Sammanfattning:

Social fobi är vanligt förekommande och tenderar att föregå andra diagnoser såsom depression. Huvudsyftet med föreliggande studie är att utvärdera KBT-behandling baserad på Clark och Wells (1995) förklaringsmodell för social fobi, genom att pröva behandlingsresultatet från en öppenpsykiatrisk klinik gentemot randomiserade kontrollerade studier. Studien baserades på data från 36 tidigare patientbehandlingar utförda av psykologer vid WeMinds specialistklinik. Som huvudutfallsmått användes förändringspoäng på skalor för social fobi som visade stark effekt, i nivå med jämförda studier. Därutöver uppnådde totalt 78 procent av patienterna kliniskt signifikant förbättring och 75 procent bedömdes vara i remission efter behandling. Studien undersökte även prediktorer såsom subtyp av social fobi, komorbid depression och grad av initial social fobi, men utan signifikanta resultat. Begränsat deltagarantal och begränsningar i analysmetoden påverkade studiens generaliserbarhet. I uppsatsen diskuteras om det skulle medföra ett värde för patienter och forskare om formulär för social fobi infördes i standardbatterierna på psykiatriska mottagningar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)