Högre besluts påverkan på militära systems tillgänglighet : exemplet Helikopter 14

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan

Författare: Marcus Andersson; [2020]

Nyckelord: Helikopter 14; NH90; beslut; FMV; NHI; Försvarsmakten; INUS-villkor;

Sammanfattning: Helikopter 14 är ett helikoptersystem inom Försvarsmakten som har drabbats av stora leveransförseningar, samt en låg operativ tillgänglighet. Varför situationen har uppstått är komplext med många inblandade parter och händelser som i varierande grad har bidragit. Händelseförloppet består bland annat av ett flertal olika beslut tagna av olika instanser. Detta arbete avsåg att finna de främsta besluten som orsakat den låga svenska tillgängligheten hos Helikopter 14. Som teoretiskt underlag för mätningsbart kriterium av konsekvens användes Försvarsmaktens definition av tillgänglighet. Som teori för att finna orsakssamband mellan utlösande faktor och konsekvens användes teorin om INUS-villkor. Det empiriska innehållet är en historisk redogörelse av den svenska anskaffningsprocessen av Helikopter 14, samt tre andra helikoptersystem som påverkade eller påverkades av Helikopter 14-projektet. Genom analysen konstaterades att försvarsbeslutet 2004 med stor sannolikhet utgjorde det eftersökta beslutet. Försvarsmakten var vid tiden för försvarsbeslutet en pressad organisation under omorganisering. Försvarsbeslutet 2004 innebar bland annat att Försvarsmakten fick en ny inriktning och nya uppgifter. Bland annat deltagande i multinationella samarbeten som Nordic Battlegroup och senare International Security Assistance Force i Afghanistan, vilka båda krävde helikopterresurser. Resultatet blev att Försvarsmakten tvingades till att förändra leveransplanen av Helikopter 14 för att försöka påskynda processen. Systemet levererades därefter i prototypserier för att Försvarsmakten skulle kunna påbörja utbildning av personal i ett tidigare skede, i förhållande till systemets tekniska mognad. För att Helikopter 14 senare skulle uppnå fullvärdig status krävdes bland annat en retrofitkampanj vilket kom att sänka systemets operativa tillgänglighet under tiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)