Läsförståelseutveckling hos flerspråkiga elever och IKT:ns möjliga roll som resurs

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning:

Läsförståelse har kommit att spela en allt viktigare roll i undervisningen. Läsning handlar inte enbart om att faktiskt kunna läsa utan vikten av att förstå vad du läser i skolans alla ämnen. Mångkulturaliteten blir mer vanlig och till skolan kommer elever med olika bakgrunder, både vad det gäller kultur och kunskap. Den här systematiska litteraturstudiens syfte är att undersöka hur läsförståelseundervisning kan utformas för flerspråkiga elever på ett framgångsrikt sätt. Studien syftar även till att se vilka aspekter IKT kan ha i en sådan undervisning. En orsak till den bristande kunskapen inom läsförståelse som råder, är det stigande antalet flerspråkiga elever. IKT är i evolution vilket skolor har anammat och använder i undervisningen. Forskning visar att ett meningsfullt lärande sker hos flerspråkiga elever när de får utveckla sin språkliga kompetens genom ett parallellt användande av både sitt första- och andraspråk. Vikten av att undervisningen utgår från elevernas bakgrund och kunskapsnivå är något som flera forskare nämner, vilket avspeglas i det sociokulturella perspektivet. Ett flertal forskare förespråkar IKT som verktyg i en gynnsam läsförståelseundervisning. Vidare forskning som stödjer läsförståelseutveckling genom IKT för flerspråkiga elever, behövs främst i årskurs F-3 och för att se till inlärningseffekten i en sådan undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)