Avståndstagande från Black Friday

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Hållbarhetsfrågan är viktig för samhället, företag och individen, vilket leder till att en motreaktion till shoppingdagen Black Friday växer och allt fler företag tar ett avståndstagande från överkonsumtion. Därmed ämnade studien till att undersöka hur företags avståndstagande från Black Friday kopplas till hållbar marknadskommunikation, och hur dessa avståndstaganden påverkas av grafiska tecken. Dessutom syftade studien till att besvara hur avståndstagandena uppmanar till aktivism mot överkonsumtion. Genom en semiotisk analys analyserades åtta olika företags Instagram-inlägg om sitt avståndstagande från Black Friday 2019. Utifrån vår analys identifierade vi att företagens avståndstagande kan kopplas till någon av de fyra typerna av hållbar marknadskommunikation, som redogjordes för i teoridelen. Dessa typer syftar till fyra saker: att förändra konsumentbeteende i en mer hållbar riktning, att förändra köpbeteende i samband med specifika inköp, att informera kunder om hållbara tjänster och att övertyga kunder att köpa specifika produkter. Resultatet visar att en betydande del av empirin syftar till att förändra konsumentbeteende i en mer hållbar riktning. Företagens avståndstagande påverkas genom grafiska tecken såsom färgsymbolik och bildkomposition. Resultatet visar även att en betydande del av empirin uppmanar till aktivism genom sitt avståndstagande. Företag använder exempelvis samhälleliga trender för att förstärka eller försvaga såväl sitt avståndstagande som uppmaning till aktivism. Avslutningsvis visar resultatet att corporate activism har börjat bli en trend på Instagram, då det förekommer allt oftare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)