Shinrin-Yoku, varför skogsbadar man? : Personlighet, motiv och stressnivåns betydelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

Sammanfattning: Den ökande stressen i samhället är en indikation på att nuvarande stresshanteringsmetoder antingen brister eller inte nyttjas. Människans komplexitet, innefattande olika personligheter, motiv och motivation bakom ett handlande kan vara en trolig orsak till detta; varför en metod passande för en individ inte nödvändigtvis lämpar sig för någon annan. Shinrin-Yoku (även kallad Skogsbad) skulle kunna vara ett redskap som breddar utbudet, då tidigare studier visar på goda resultat både på ett fysiskt som på ett psykiskt plan. Dock krävs studier som undersöker vilka individer som skogsbadar och vilka deras motiv är. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka motiv som driver skogsbadare till att skogsbada kontinuerligt samt hur deras personlighet och stressnivå påverkar motiven. Totalt deltog 57 personer, varav 53 kvinnor och 4 män, med en median för kvinnornas ålder på 48 år (SD ±8,37 år) och för männens ålder 51 år (SD ±13,39 år). Tre olika mätinstrument användes: Mini-IPIP6, Perceived stress scale (PSS-10) samt en modifierad version av Exercise Motives and Gains Inventory (EMGI). Resultatet visade på signifikanta samband mellan personlighetsdraget vänlighet och inre motivation, där motivet nöje visade på ett starkt positivt samband, vilket även var det starkaste sambandet i hela studien. Motivet utmaning uppvisade dock flest signifikanta korrelationer med de olika personlighetsdragen. Denna studie visar att det finns ett samband mellan personlighetsdrag, motiv och personer som deltar i Skogsbad, vilket öppnar upp för diskussioner och för framtida forskning kring ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)