Demokratisera mera! En uppsats om nyttan med global gemenskap och om varför illegitim auktoritet bör utrotas

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats börjar med att anta en definition av global rättvisa baserad på John Rawls teori om rättvisa. Utifrån rättvisedefinitionen dras slutsatsen att världen inte är rättvis och därefter analyseras vad Thomas Nagel kallar för problemet för global rättvisa: avsaknaden av en global Leviathan. Önskvärdheten med en global Leviathan ifrågasätt och utifrån detta dras slutsatsen att en global gemenskap bör föregå en global Leviathan eftersom en global gemenskap innebär en delad identitet och en delad identitet leder rimligtvis till mindre konflikter mellan motstridiga identiteter och därmed krävs en mindre fruktansvärd (och mer önskvärd) Leviathan. Global gemenskap i sig tycks dessutom föra oss närmare global rättvisa. Vidare så diskuteras en övergripande problematik för idén om instiftandet av en global gemenskap: förekomsten av illegitim auktoritet. En slutsats som dras är om vi antar att illegitim auktoritet har en preferens för självbevarelse så innebär illegitim auktoritet ett problem för global gemenskap eftersom illegitim auktoritet har kapacitet att förhindra att människorna som auktoriteten utövar sin makt över identifierar sig som medlemmar av en global gemenskap. För att en global gemenskap rimligen ska kunna instiftas bör illegitim auktoritet utrotas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)