Stadsdelsförvaltningens arbete med integration av ensamkommande barn och ungdomar : En kvalitativ studie om hur medarbetarna i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning upplever sitt arbete med integration

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Att integrera individer i samhället är en förutsättning för befolkningens välbefinnande. Stadsdelsförvaltningarnas arbetar med att integrera ensamkommande barn och ungdomar i samhället bör därför uppmärksammas. Forskning kring integration av ensamkommande barn är ännu bristfällig, dock har studier visat att ensamkommande barn löper en större risk att drabbas av psykisk ohälsa än övriga samhällsgrupper. Denna studie undersöker hur medarbetarna i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning upplever sitt arbete kring integration av ensamkommande barn och ungdomar i samhället. En kvalitativ metod tillämpades i studien där forskningsprocessen och innehållsanalysen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Det var totalt fem informanter som deltog från Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning. Studiens resultat visa att det var viktigt som medarbetare att ha förförståelse och kunskaper om olika kulturella bakgrunder för att bemöta olika behov som förekommer bland de ensamkommande barnen och ungdomarna. Samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och andra aktörer som psykiatrin (BUP), ungdomsmottagning, arbetsförmedlingen, familjehem etc. upplevdes positiva och ansågs bidra till en framgångsrik integration. Medarbetarna upplevde hinder och möjligheter med integrationen. Hinder som framkom var språksvårigheter, familjeåterföreningar och fördomar. Möjligheterna som ansågs stärka integrationen var goda relationer mellan medarbetarna och de ensamkommande barnen och ungdomarna, trygghet, delaktighet, stöd och gemenskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)