Digitaliseringens påverkan på controllerns arbete –en kvalitativ studie av controllers upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Den digitala utvecklingen kommer med nya förutsättningar och möjligheter och innebär nya arbetssätt som påverkar controllerns arbete på olika sätt. Informationshantering och kommunikation är exempel på områden där digitaliseringen sätter avtryck och de är också viktiga delar av controllerarbetet. Controllern är dessutom i hög grad beroende av digitala tekniker i sitt arbete. Det blir därför intressant att undersöka vad digitaliseringen har fått för följder för controllerns arbetsutförande.Syfte: Syftet är att beskriva hur controllers upplever att digitaliseringen påverkar utförandet av arbetet och hur de hanterar eventuella utmaningar till följd av digitaliseringen i det dagliga arbetet.Avgränsningar: Uppsatsen har fokuserat på controllers i svenska företag och organisationer inom olika branscher. Med digitalisering avses de digitala tekniker som aktören kommer i kontakt med i samband med utförandet av sitt arbete.Metod: Kvalitativt inriktade intervjuer med åtta stycken controllers har genomförts. Det empiriska materialet har analyserats utifrån en referensram där fem aspekter av digitalisering samt fyra dimensioner av controllerarbetet utgjort analysmodellen.Resultat och slutsatser: Indikationer finns på att digitaliseringen i olika grad påverkar alla de fyra dimensionerna av controllerarbetet. Överlag upplevs digitaliseringen påverka arbetsutförandet på ett positivt sätt, men negativa följder framkommer också. Upplevda utmaningar med digitaliseringen hanteras bland annat genom att skärma av sig och stänga av notiser, vara noggrann med rätt indata i system och göra urval för att begränsa informationsmängden.Förslag till fortsatt forskning: En intervjustudie i större skala skulle kunna bidra till djupare förståelse av hur controllerns arbetsutförande påverkas av digitaliseringen. Även en studie om ett antal år, för att se hur digitaliseringen påverkar controllerns arbetsutförande då jämfört med idag, kan vara angelägen. Huruvida digitaliseringen bidrar till ett skifte till allt mer tyngre arbetsuppgifter, till exempel analysarbete, kan också vara befogat att studera vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)