Plötsligt händer det… eller? : En multimodal analys av Svenska Spels Tv-sända reklam för Triss.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Idag är reklam en självklar del i samhället som ofta har syftet att locka till konsumtion för den marknadsförda varan och i takt med att tekniken har gått framåt har reklam kunnat visa sig i större utbredning. Nyligen har även en ny sorts marknad visat sig tydligt inom marknadsföring, nämligen spelreklam. En stor ökning av spelreklam har på senare tid kunnat beskådas i en mängd sorters medier: kvällstidningar, våra smarttelefoner, datorn och inte minst i Tv. I och med utvecklingen av spelreklam, som kan vara potentiellt farlig då den kan skapa ekonomiska, psykologiska samt sociala problem, krävs det idag en utvecklad källkritik hos konsumenten för att kunna se reklamen från olika perspektiv för att på så sätt bygga sig en egen uppfattning istället för att låta reklamen förföra en med idealiserade perspektiv. Syftet med den här uppsatsen är att utveckla kunskaper om hur spelbolag använder sig av olika semiotiska resurser i sitt försök att sälja lotter. I uppsatsen analyserar jag Svenska Spels tv-sända reklam för lottotypen Triss. Metoden jag har använt mig av är en multimodal analys för stillbildsanalyser. Metoden har applicerats i analys av rörlig bild och fokuserat på hur och vad några av de semiotiska resurser som tillhandahålls i reklamen kommunicerar. De semiotiska resurserna som analyseras har delats in i tre olika delar: (1) kläder, (2) kroppsspråk respektive röstläge och (3) ljud. Utöver analysen av reklamfilmen diskuterar jag även värdet i att analysera reklam ur ett pedagogiskt perspektiv med avstamp från Skolverkets läroplan för gymnasiet. Analysen visar hur Svenska Spels reklam för Triss använder sig av humor, grova kontraster och anspelning på positiva känslor (kopplat till Triss) med hjälp av ett tätt samspel av olika semiotiska resurser såsom klädsel, beteende och ljud för att locka till köp av en lott. På samma gång informerar de om hjälp-och stödlinjer, något som konnoterar att lotten inte enbart är glädjefylld, utan det finns en baksida av det ideala som visas upp i reklamen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)