Hur skilsmässobarn bemöts i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Korsell Reuter, Maria och Strömberg, Rebecca (2014) Hur skilsmässobarn bemöts i förskolan. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur skilsmässobarn bemöts i förskolan och vad det finns för kunskaper om krishantering bland pedagogerna. Vi är intresserade av att få veta hur barn kan påverkas av en skilsmässa och på vilket sätt pedagoger och föräldrar kan stötta och hjälpa barnen i en sådan situation. I den teoretiska bakgrunden för analysen har vi har fokuserat på Urie Bronfrenbreners teorier. Forskaren beskriver att barn påverkas av sin närmiljö. Vi använder även Dion Sommer som menar att båda föräldrarna är viktiga när det gäller barnens uppfostran och utveckling. Han menar även att barnens motståndskraft kan ha en avgörande betydelse i hur de klarar sig i en situation. Våra övergripande forskningsfrågor för vårt arbete är: Hur definierar pedagoger i förskolan det pedagogiska mötet med skilsmässobarn och deras familjer? Vad bygger dessa beskrivningar på? • Vilka kunskaper har pedagogerna för att bemöta barn som genomgår en skilsmässa? • Hur hjälper förskolläraren barnet att möta denna förändring i sitt liv? • Vilken beredskap finns i den pedagogiska verksamheten när en skilsmässa inträffar och hur anpassas den efter barnen? Resultaten bygger på semistrukturerade intervjuer med förskollärare och föräldrar. Utifrån våra intervjuer har några viktiga aspekter rörande barn i skilsmässor framkommit. Barn kan reagera väldigt olika när deras föräldrar skiljs. Vissa barn blir mer aggressiva medan andra blir mer passiva och sedan finns det de barn som inte reagerar nämnvärt. Föräldrarna bör informera förskolan om skilsmässan i god tid så att pedagogen kan stötta och bemöta barnet på ett lämpligt sätt. Det är grundläggande att barnen får uttrycka sina känslor verbalt samt genom lek och teckningar. I våra intervjuer har det framkommit att pedagogerna har begränsat med material rörande krishantering men en god beredskap om hur de ska bemöta barn som genomgår en kris. Vår undersökning visar även att det är viktigt att pedagogerna försöker stötta barn som genomgår en kris på grund av en skilsmässa. Barn som befinner sig i den här situationen behöver tala med en person som de känner förtroende för och har en nära relation till. Pedagogens position blir unik då denne kan fungera som tämligen objektiv men samtidigt har en viss insyn i barnets och familjens situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)