Individualisering i en-till-en baserad undervisning

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Helena Wallberg; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna studie handlar om individualisering i en-till-en-baserad undervisning. Syftet med denna undersökning är att undersöka på vilka sätt en-till-en-baserad undervisning kan bidra till en ökad individualisering. I undersökningen redovisas de pedagogiska modeller och tankar som ligger till 2 grund för det en-till-en-baserade undervisningssättet i syfte att hitta faktorer som kan förklara hur denna undervisning kan höja graden av individualisering. Undersökningen baserades på enkäter till lärare och på observationer av lektioner på tre olika skolor som arbetar med en-till-en-baserad undervisning. Lärarnas handlingar under observationerna tolkades utifrån ett pragmatiskt perspektiv där handlingarnas förstods utifrån vilken ideologisk utgångspunkt läraren hade i sin undervisning, huruvida läraren hade fokus på lektionen och det planerade, ett punktuellt perspektiv, eller om fokus låg på mötet med eleverna och deras förståelse och upplevelse av det som lektionen handlade om, ett relationellt perspektiv. Enkäterna ställde frågor om lärarnas egen upplevelse av datorns betydelse för individualisering och uppfattningar om deras egen individualisering i undervisningen.

Resultaten visade att lärarens ideologiska perspektiv hade betydelse för möjliggörandet av individualisering och att datorn gjorde individualiseringen enklare och snabbare i de fall där lärarens relationella perspektiv tillät det. I de fall där lärarens perspektiv var mer punktuellt blev datorn istället ett redskap för att understryka ett förhållningssätt som fokuserade på kollektivet och lektionens planering. Resultaten visade också att individualisering som begrepp inte hade samma innebörd för de olika lärarna och att en vidare diskussion om vad man menar med individualisering behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)