Användning, syfte och klassificering av proteinprodukter i relation till subjektiva normer : En kvantitativ undersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Lizette Gustafsson Vestling; Molly Möller; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Forskning har visat att syftet med användning av proteintillskott ofta är förknippat med träning, hälsofrämjande effekter och träningsresultat. Det finns ingen tydlig definition eller klassificering av dessa produkter, vilket gör det svårt att jämföra studier. Vidare undersöks sällan hur individens val eventuellt sammanfaller med omgivningens uppfattningar, de så kallade deskriptiva normer. Syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka användning, syfte med användning och klassificering av proteinprodukter samt hur detta avviker från deskriptiva normer. Vidare var syftet att undersöka ett samband mellan hur ofta proteinprodukter används och frekvens för utövning av specifika träningsformer. Metod: En webbenkät användes för insamling av kvantitativ data. Enkäten spreds genom ett bekvämlighetsurval med hjälp av en samarbetspartner som är distributör av proteinprodukter. Data analyserades genom beskrivande statistik och samband mättes med Spearmans rangkorrelationkoefficient. Resultat: I undersökningen deltog 309 personer. Den mest använda produkten var proteinpulver följt av proteinbars. Få deltagare använde proteingröt och bakmix. Syftet var framför allt att “Tillföra extra protein i den dagliga kosten”, “Förbättra träning/träningsresultat”, “Mellan måltider” och “Som ett hälsosamt alternativ”. Proteinpulver ansågs mest “Som kosttillskott” och proteingröt mest “Som mat/livsmedel”. Användning och syfte skiljde sig mer från de deskriptiva normerna än klassificeringen. Ett svagt positivt samband fanns mellan styrketräning och produkterna, framförallt proteinpulver. Slutsats: De mest använda produkterna var proteinpulver och proteinbars. Det primära syftet för användning skiljde sig från varandra, men att tillföra extra protein i den dagliga kosten och förbättra träning/träningsresultat var det vanligaste. Produkterna klassificerades olika av deltagarna. Det fanns ett svagt samband mellan produkterna och träningstyp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)