Hur har rollen som redovisningskonsult påverkats av digitalisering ?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Redovisning är ett traditionellt yrke som under flera hundra år bedrevs manuellt med hjälp av pergamentrullar och bokföringsböcker. Den tekniska utvecklingen har dock haft ett stort inflytande på hur en redovisningskonsult utövar sitt yrke. Den andra delen av den tredje utvecklingsfasen av teknik är för närvarande igång. Det innebär stora förändringar i redovisningskonsultens arbete och dess praxis. Problem: Det finns ett kunskapsgap som saknar forskning kring digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens yrkesroll i den andra delen av tredje utvecklingsfasen av teknik. Syfte: Syftet med studien är att få en bättre inblick på digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens arbetsuppgifter, arbetssätt och kompetens under den andra delen av den tredje utvecklingsfasen av teknik.  Metod: Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi. Studiens urval bestod av sex redovisningskonsulter med minst tio års erfarenhet som för närvarande är verksamma inom yrket. Slutsats: Utifrån studiens slutsats framgår det att arbetsuppgifter har övergått till att vara mer rådgivande och kontrollerande. Arbetssättet har skiftat till att vara helt digitalt för en redovisningskonsult. Kompetenskravet har inte förändrats. Dock har betydelsen av olika delar av kompetensen blivit mer eller mindre aktuella där bland annat teknisk kompetensen har blivit ledande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)