Att vårda patienter när språkbarriärer råder – En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Den ökade invandringen har resulterat i ökat antal patienter med annan etnisk bakgrund som behöver vårdas i det svenska sjukvårdssystemet. Detta har medfört till att ett gemensamt språk inte alltid finns mellan sjuksköterskan och patienten, därför kan språksvårigheter skapa barriärer i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten som i sin tur kan påverka vårdkvaliteten. Det är därför viktigt att evidens kring språkbarriärer och dess påverkan på omvårdnad sammanställs och används för att förebygga ojämlik vård för den gruppen av patienter. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av språkbarriärer i vården. Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Totalt inkluderades 13 artiklar varav 11 med kvalitativ och två med kvantitativ ansats.Resultat: Språkbarriären enligt sjuksköterskorna uppenbarade sig på olika sätt. Det kunde upplevas som bristande kommunikation, vilket i sin tur kunde skapa missförstånd och därmed leda till sämre vårdkvalité. Språkbarriären skapade också stress hos sjuksköterskorna, då vårdmötet tog längre tid än ”normalt”. Det upplevdes också bristande kulturell kompetens och därför kände sig sjuksköterskorna obekväma i mötet med patienter från andra kulturer. För att kunna övervinna språkbarriärer användes flera strategier som bland annat tolk. Slutsats: Språkbarriärer hindrade sjuksköterskans omvårdnadsarbete samt upprätthållandet av en tvåvägskommunikation i mötet med patient av ett annat modersmål. Sjuksköterskorna uppvisade bristande kunskaper om kommunikationens betydelse utifrån den kulturella bakgrunden som patienten hade. Det påvisar behovet av ökad kunskap om språket och kulturens betydelse för att kunna upprätthålla en jämlik vård och god kvalité för hela befolkningen enligt hälso-och sjukvårdslagens intention.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)