Mötesförmedlingen - En kvalitativ studie om hur unga vuxna upplever & använder Tinder.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Nätdejting har blivit ett populärt sätt att möta andra människor på. Sedan dejting- applikationen Tinder etablerades i Sverige har en yngre generation än tidigare börjat nätdejta. Syftet med denna uppsats är att tolka och analysera unga vuxnas beskrivningar av hur de upplever och använder Tinder som verktyg för att möta andra människor. Det empiriska materialet utgörs av djupintervjuer med tolv personer (sex kvinnor och sex män) i åldern 23- 26 med erfarenhet av att använda Tinder. Med sociologiska teorier om det moderna samhällets rationalisering och marknadslogik tolkas studiens empiriska data utifrån en större samhällskontext. Resultatet visar att de finns flera olika syften till att använda Tinder och att det fungerar som en källa till bekräftelse. Kontakten över Internet kan snabbt ge upphov till idealisering av och fantasier om motparten. Därmed blir besvikelser ett stående inslag vid möte i verkligheten och detaljer hos motparten blir avgörande. Det finns specifika Tindernormer som påverkar hur intervjupersonerna förhåller sig till personer de möter genom Tinder. Det påverkar i sin tur mellanmänskliga relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)