Nyckeltal för typgator vid vinterväghållningen i Luleå kommun

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Samhällsbyggnad

Författare: Patrik Ruumensaari; [2005]

Nyckelord: Vinterväghållning;

Sammanfattning: Detta examensarbete har gjorts i uppdrag av Avdelningen för ”Gata & Trafik”
vid Luleå kommun. Projektet har handlat om framtagning av nyckeltal för
typgator vid vinterväghållningen i Luleå kommun. Anledningen till detta är
avsaknaden av tillförlitliga nyckeltal för vinterväghållningen. Som det ser
ut i dagsläget så jämförs inte kommunerna på lika villkor. I projektet har
Porsövägen valts till typgata detta med anledning av att den är
representativ för kommunen.

Porsövägen har mäts upp med ett karthanteringsprogram, (AutoKa-Vy) och
mätningar i tid för de olika aktiviteterna har gjorts. De aktiviteter som
studerats är plogning med efterarbete, isrivning med efterarbete och
sandning med sandupptag. Det är inte bara tiden som tagits i beaktning utan
parametrar som trafikstörning, snödjup, temperatur, tid på dygnet.

Vinterväghållningen i Luleå kommun omfattar montering av
vägkantmarkeringar, plogning, traktorarbete efter plogning (efterarbete,
siktröjning mm) bortforsling och flyttning av snö med lastbil eller
traktor, isrivning och snödikning. Till vinterväghållningen hör även
halkbekämpning med sandning/grusning och sand-/grusupptagning. Det är
avdelningen för Gata & Trafik på tekniska förvaltningen som ansvarar för
vinterväghållningen i kommunen. Varav 15-20 % av utförandet görs av egna
maskiner och resten ligger på entreprenörer. Utkallningen vid snöfall sker
av en beredskapschef, utkallningen sker i två nivåer med startkriterierna 4-
12 cm snö. Hänsyn tas till snökonsistens temperatur och vind.

De gator som ingått i undersökningen är Porsövägen och Kråkörvägen. Tanken
bakom detta var att studera om skillnader fanns mellan gatorna och om
utförandet skiljde sig åt. Porsövägen som blev huvudgata utfördes i egen
regi och Kråkörvägen plogades av BDX. Den sistnämnda undersöktes bara en
gång men vid samma plogtillfälle som Porsövägen

Under vintern 2004/05 utfördes det 19 plogningar med efterarbete varav 7
uppmättes fysiskt. Utifrån dessa mätningar räknades ett snitt fram. När det
gäller isrivning med efterarbete så utfördes det 5 stycken varav en
uppmättes fysiskt. Det sandades 87 gånger på Porsövägen varav en uppmättes.
Den totala tiden för plogning med efterarbete blev 0,8 timmar. Det som
kommit fram i mätningarna är att det är tiden på dygnet som gör största
skillnad på tiden. Detta på grund av trafikbelastningen i korsningarna
framför allt korsningen Björkskataleden/Porsövägen. Isrivningen med
efterarbete tog 1,62 timmar samt sandningen 0,075 timmar. Sandupptagningen
som blev den mest tidskrävande aktiviteten tog 3,9 timmar. Utifrån dessa
tider har nyckeltal tagits fram för varje plogtillfälle från en utkallning
till nästa utkallning för att få med alla aktiviteter. I denna rapport
redovisas ett förslag på hur nyckeltalen kan utvecklas. I stora drag
handlar det om att bryta ned vinterväghållningen i aktiviteter. Detta för
att möjliggöra en likvärdig jämförelse med likvärdiga kommuner med
likvärdiga förutsättningar.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)