Samspel : ett gestaltningsförslag till en tomt på Torö

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Martin Eriksson; Fredrik Matz; [2017]

Nyckelord: aktivitet; gestaltning; möte; samspel; tomt;

Sammanfattning: Samspel mellan människor är viktigt. Det är också samspelet mellan människa och natur. Ett samspel mellan människor förutsätter möten. När möten sker innebär det kopplingar mellan individer som gör att vi känner gemenskap och litar på varandra. Det är grunden till ett socialt hållbart samhälle som innehåller tolerans, tillit och förtroende mellan människor. Ett samhälle där människors lika värde står i centrum. Därför är det angeläget att som landskapsarkitekt arbeta för att möten uppstår, oavsett skala eller sammanhang. Syftet med detta kandidatarbete är att gestalta en plats som främjar möten genom aktiviteter. Gestaltningen appliceras på en tomt med hus på Torö i Södermanland och grundar sig på teorin ”The Power of 10”. Den innebär att om människor har tio eller fler anledningar att vara på en plats kommer den att bli mycket uppskattad och använd. Genom gestaltning ska tomten bli en mötesplats för familj, vänner och vänners vänner där aktiviteter uppmuntrar till möten, lekfullhet och gemenskap. Kontakt med beställaren och sakkunniga, en förstudie i litteratur, inventering och analys ligger till grund för formuleringen av programpunkter, koncept och gestaltningsförslag. Gestaltningen presenteras med en illustrationsplan över tomten, två sektioner på husets sidor, detaljbilder på aktiviteternas utformning, illustrationer på växtgestaltning samt fyra perspektivbilder på tomten och dess användning. Förslaget består av två trädäck, redskap som uppmuntrar till aktivitet och växtgestaltning som inspirerats av omgivande vegetation. Med dessa tillägg väver förslaget samman tomtens komponenter till en funktionell och estetisk helhet. Förslaget skapar även mötes- och samlingsplatser genom aktiviteter samt visuellt förenar byggda element med naturen. Resultatet i detta kandidatarbete ska ses som ett förslag på hur man genom åtgärder kan skapa en plats för aktivitet i en naturlig miljö. Det är också ett exempel på hur en plats kan gestaltas för givande möten och samspel mellan människa – människa, människa – natur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)