Lärares syn på rättstavning och rättning – När, hur och varför?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningVi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) uppmärksammat att rättstavning är något som kanuppfattas som svårt för eleverna. Vi vill därför inför vår kommande yrkesutövning få en större inblick i hurlärare arbetar med rättstavning och rättning av elevtexter på låg- mellan- och högstadiet samt om lärarna utgårfrån någon forskning och teori, detta för att det i dagens samhälle är viktigt att kunna uttrycka sig skriftligt i olikasammanhang. Syftet med uppsatsen är att belysa hur behöriga lärare i ämnet svenska ser på vikten avrättstavning och rättning. Till vår hjälp har vi följande frågeställningar: Vilka likheter och skillnader finns mellanlärares syn på rättstavning i de olika åldersgrupperna? Vilka likheter och skillnader finns på lärares sätt att rättaelevers stavfel? Utgår lärares syn på rättstavning ifrån forskning och/eller beprövad erfarenhet? Litteraturen iuppsatsen behandlar styrdokumenten och språkinlärning samt teorier och metoder kring rättstavning och rättningav elevtexter. Undersökningsmetoden är kvalitativ genom enskilda samtalsintervjuer med behöriga lärare i ämnetsvenska i grundskolans olika stadium. Resultatet av studien visar att lärare i ämnet svenska anser att det är viktigtatt kunna stava korrekt för att kunna uttrycka sig förståeligt. Lärare lägger dock olika mycket vikt på stavningen isin undervisning, beroende på elevernas mognad och uppgiftens syfte. Undervisningen kring rättstavning sker,oavsett vilket stadium läraren arbetar på, både som ett isolerat moment och som integrerat i undervisningen. Vidrättandet av elevtexter är lärare försiktiga, oavsett vilket stadium de arbetar på, då de anser att det kan hämmaelevers skrivande. Rättning bör istället ske i dialog med eleverna. Lärarna i vår studie har svårt att svara påvilken teori eller forskning som deras syn på rättstavning och deras arbete med denna bottnar i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)