Ensamhet hos äldre personer : En kvalitativ studie om äldre personers upplevelser av ensamhet och betydelsen av föreningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Äldre personer har fler riskfaktorer till ensamhet än andra ålderskategorier och ensamhetkan medföra negativa konsekvenser för individen.Syftet med studien är att analysera upplevelsen av ensamhet hos individer som inte leverisolerat i åldrarna 65 och över. Vidare har studien som syfte att analysera betydelsen avföreningar för dessa individer. Det empiriska materialet insamlades genom kvalitativasemistrukturerade intervjuer med individer som är 65 år eller äldre och som bor i Sverige. Iresultatet framkommer det att ensamhet som begrepp är subjektivt och att det kan delas in ikategorier såsom frivillig eller ofrivillig samt negativ eller positiv ensamhet. Resultatetanalyserades sedan utifrån tidigare forskning, aktivitetsteorin samt disengagemangsteorin.De slutsatser som dragits är att de äldre personer som intervjuats har en medvetenhet kringensamhet. Vidare dras även slutsatsen att deltagande i föreningar är betydelsefullt för äldrepersoner, men att inte alla vill ta del av föreningslivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)