Är det verkligen bara en film? : En kvalitativ studie om filmpublikens moraliska känsloupplevelser

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Sundwall Elsa; [2022]

Nyckelord: Moraliska känslor; film; åskådare; katharsis;

Sammanfattning: De flesta människor i dagens samhälle tittar mer eller mindre ofta på någon typ av film och filmpubliken får genomgående uppleva både positiva och negativa känslor. Denna studie fokuserar på de känslor som personer upplever när de tittar på film, med fokus på känslor som väcks av moraliska frågeställningar. Studien utgår från Batman-filmen ”The Dark Knight” (2008), eftersom den innehåller flera moraliska dilemman. Genom tio kvalitativa intervjuer med personer som nyligen tittat på filmen adresserar studien hur åskådaren förhåller sig till de känslor som aktualiseras när de tar del av fiktiva berättelser genom film och vilken funktion dessa känsloupplevelser fyller. Studiens resultat visar att åskådaren kontinuerligt relaterar det som hen ser på film till verkligheten, och att film kan vara ett sätt för åskådaren att få utlopp för emotionella spänningar. Studien visar också att det fiktiva narrativet i film kan väcka åskådarens tankar om liknande händelser i verkligheten, och att film kan skapa reflektioner om värderingar i samhället. Studiens resultat tydliggör slutligen hur känsloupplevelsen utgör filmens primära dragningskraft genom hur åskådaren söker specifika känslor genom film. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)