PALLIATIV VÅRD I AFRIKA SÖDER OM SAHARA : -En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Forskning har visat en stegrande ökning av HIV, AIDS och cancer i Afrika, söder om Sahara. Den palliativa vården har börjat att utvecklats, men många hinder måste överbryggas innan god vård förväntas kunna ges. Syftet var att belysa den palliativa vården i Afrika söder om Sahara. Litteraturöversikten baserades på nio originalartiklar, varav fyra kvalitativa, fyra kvantitativa och en med mixad design. Dessa hittades genom sökningar i databaserna PubMed, Cinahl och SAMJ. Ett strategiskt urval gjordes för att få fram artiklarna och för analysen användes en manifest innehållsanalys. Fyra huvudkategorier framkom: Organisation - ett potentiellt hinder för palliativ vård, symtomlindring vid palliativ vård i Afrika, omvårdnadshandlingar vid palliativ vård i Afrika, samt information om en livsbegränsad sjukdom. Resursbrister framkom inom vårdorganisationen i Afrika söder om Sahara, vilket innebar att många sjuka inte fått adekvat vård. Otillräckliga kunskaper bland vårdpersonalen gjorde att det brast i symtomlindring, omvårdnad och information till patienterna. Många delar av den palliativa vården i Afrika var vid en jämförelse likställt med Sverige. Dock fanns brister inom vårdorganisationen i Afrika såsom smärtlindring, ekonomiska aspekter och information som behövde förbättras. För att motverka dessa brister krävs politiska resursförändringar och utbildning av vårdpersonalen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)