Socialdemokratin och den uteblivna omdaningen : En studie över den reformistiska arbetarrörelsens socialiseringssträvanden 1918-1920

Detta är en Master-uppsats från Södertörns högskola/Historia

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker såväl den svenska som den europeiska socialdemokratins strävan efter att i första världskrigets kölvatten inleda socialiseringens av ekonomin. Denna strävan grundade sig på Andra internationalens tolkningar av Marx och utgjorde under socialdemokratins inledande decennier primärmålet för rörelsen. Uppsatsen syftar till att närmare utreda den politiska och teoretiska kontext inom vilken socialiseringsfrågan kom att aktualiseras mellan åren 1918-1920; vilka modeller som arbetades fram och varifrån dessa var sprungna, samt varför socialiseringsförsöken strandade. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)