Sjuksköterskors upplevelser av ett nytt triagesystem på en akutmottagning i förhållande till patientsäkerhet

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: En akutmottagning omhändertar dagligen många patienter med olika hälsotillstånd och besvär. Det kan vara allt från lindriga till allvarliga tillstånd som kräver omedelbar åtgärd. Bedömningen av vårdnivå/vårdinsats utförs med hjälp av ett triagesystem och triage. Det innebär att patienten prioriteras utifrån sitt akuta medicinska behov, grundat i vitalparametrar, sökorsak och symtom. En akutmottagning på ett universitetssjukhus i Västra Götalandsregionen, Sverige, valde att ersätta det befintliga triagesystemet RETTS med GÖTT i början av år 2020. Denna förändring kan ha påverkat patientsäkerheten och därför var det viktigt att utvärdera det nya triagesystemet. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor upplevde triage, triagesystemet GÖTT och dess påverkan på patientsäkerheten. Metod: Författarna valde en kvalitativ metod med induktiv ansats och semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Det var totalt 12 deltagare i studien och målsättningen var att beskriva deras upplevelser. Resultatet analyserades genom en manifest innehållsanalys ( Graneheim & Lundman, 2004). Resultat: Intervjuerna genererade tre huvudkategorier; sjuksköterskans tolkning av symtom och risker, sjuksköterskans kompetens och förmåga, samt beslutsstöd och förbättringsarbete. Slutsats: Sjuksköterskor som deltog i studien beskrev att det var nödvändigt med ett triagesystem för att kunna ge rätt vård inom rätt tidsram. Det nya triagesystemet GÖTT beskrevs positivt och främjande både för patientsäkerhet och för kompetensutveckling. Det finns alltid riskfaktorer inom triage och triagesystem som behöver beaktas då det eventuellt kan påverka patientsäkerheten negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)