Utvärdering av Belöningssystem : Vad är dess roll i företag verksamma i Sverige?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Denna kvalitativa studie genomfördes för att undersöka vilken roll utvärdering av belöningssystem har i företag verksamma i Sverige. Studien utgår från teorin Evidence- Based Practice och dess underkategorier som specifikt behandlar belöningssystem. Dessa teorier applicerades på data inhämtad från intervjuer med personer ansvariga för belöningssystem på olika företag. I studien framkom, i likhet med de få tidigare studier som genomförts inom området, att utvärdering av belöningssystem inte har någon central roll hos de undersökta företagen. Anledningen till denna undanskymda roll anses dock inte vara en misstro mot behovet av det. Istället framkom att en starkt bidragande orsak till det restriktiva utförandet av utvärdering är att området anses komplext med stora problem relaterade till att identifiera lämpliga metoder för det praktiska utförandet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)