Den vidunderliga Carl-Johan Vallgrens historia : en textanalys av två romaner ur ett författarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning:

I denna uppsats har vi undersökt två av Carl-Johan Vallgrens romaner, varav en är en genrelös sådan (med detta menar vi en roman som inte är förankrad i gängse normer vad gäller genrelitteratur) och den andra en kriminalroman. Romanerna i fråga är Den vidunderliga kärlekens historia (2002) och Skuggpojken (2013). Syftet med undersökningen är att titta på språkliga skillnader i dessa böcker. I teoriavsnittet presenteras de relevanta begrepp som kommer ligga som grund för uppsatsen. I efterföljande metodkapitel motiverar vi varför en metodkombination bestående av mätinstrumenten läsbarhetsindex och ordvariationsindex samt en metaforanalys valdes för att besvara våra frågeställningar. Metodkapitlet inrymmer dessutom en kortare författarpresentation.

I resultatdelen konstaterar vi att det finns tydliga skillnader mellan de två böckerna: Den vidunderliga kärlekens historia visar högre abstraktionsgrad i metaforanalysen, högre värden i läsbarhetsindex samt ordvariationsindex i relation till Skuggpojken. Detta, menar vi, gör den förstnämnda till en språkligt svårtillgängligare text. I diskussionen resonerar vi kring resultaten, uppmanar till framtida forskning för att slutligen ge våra avslutande kommentarer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)