Vart ska fjällen bo?

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

Sammanfattning: Klimatförändringar och behovet av en mer hållbar samhällsutveckling är något som de flesta är medvetna om i dagens samhälle, inte minst i Sverige. Det kommer bland annat att påverka klimatet i svenska fjällen och de orter som är beroende av fjällturismen. Åre är en av dessa svenska turistorter och även den största, med ett högt exploateringstryck, vilket ställer krav på hållbar bebyggelse. Problem har visat sig uppstå då turist- och semesterboenden inte utnyttjas effektivt och bidrar till negativ klimatpåverkan. Syftet med studien har således varit att undersöka hur Åre kommun arbetar för att skapa en hållbar bebyggelse i Åredalen som turistort utifrån de tre hållbarhetsaspekterna social-, ekonomisk-, och ekologisk hållbarhet. Fokus har legat på att identifiera begränsningar och möjligheter i arbetet för en långsiktigt hållbar bebyggelse Åredalen, där compact housing som koncept diskuterats som möjlig lösning. Studien har genomförts med hjälp av litteraturstudie kring hållbar bebyggelse, markpolitik och miljö- och klimatarbete, följt av intervjuer med nyckelaktörer verksamma inom Åredalens bebyggelseutveckling för en djupare inblick. Åredalen består till stor del av turist- och semesterboenden som utgör en relativt yt- och resurskrävande bebyggelsestruktur. Privata företag äger majoriteten av marken i Åredalen och kommunen känner sig begränsad i sitt hållbarhetsarbete på olika sätt. Det råder till viss del delade meningar för hur exploateringen bör ske, men gemensamt för både kommun och företagare är att tillväxten bör främjas. De slutsatser som dragits är att Åre kommun aktivt arbetar för att skapa en hållbar bebyggelse genom strategier och mål, med fokus på mjuka styrmedel och tekniska lösningar men att det fortfarande finns brister och begränsningar i hållbarhetsarbetet där, lagar, regler och politiken främjar ekonomisk hållbarhet framför social och ekologisk. Åre har en stor möjlighet att utnyttja sin situation och status till att ta initiativ mot mer drastiska åtgärder, som att introducera compact housing i Åredalen för att främja hållbar utveckling. Förhoppningen är att studien ska kunna bidra till en tydligare bild av hur klimatarbetet får plats i bebyggelseutvecklingen i en turistort som Åre, där turismen är basnäring. Genom att identifiera vad som hindrar miljö- och klimatarbetet från att ta mer plats effektiva och mer strategiska beslut tas för att främja en långsiktig hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)