"Att ett barn dör kan kännas orättvist" : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Årligen avlider cirka 560 barn i Sverige. Sjuksköterskor har en central roll i omvårdanden av barn i palliativt skede. En familjecentrerad omvårdnad kan hjälpa till att skapa ett meningsfullt avslut av livet. Här har sjuksköterskor ett ansvar för att tillmötesgå patienter och anhörigas värderingar, önskemål och känslor. Vårdandet av palliativa barn står i direkt kontrast till förväntningarna om ett långt och lyckligt liv, vilket kan bidra till stora emotionella utmaningar för sjuksköterskor. Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ utgångspunkt. Resultat: Ur analysen av insamlade data framgick fyra teman; att skapa ett meningsfullt slut, kommunikation och att skapa relationer, en kamp mot bristande organisatoriska förutsättningar och att acceptera ett barns bortgång - en problematisk process. Slutsats: Sjuksköterskor upplever att vårda barn i ett palliativt skede är ett emotionellt krävande arbete där målet är att skapa ett meningsfullt avslut av livet. Det råder brist i utbildning, kompetens och organisationens förmåga. För att hantera den känslomässiga bördan är sjuksköterskor i behov av hanteringsstrategier. Det krävs vidare utbildning och forskning för att öka kunskap om ämnesområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)