Ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av prehospitala förlossningar: En kvalitativ studie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Hannes Trygg; Cathrine Ottosson; [2020]

Nyckelord: Medicine and Health Sciences;

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: I takt med att förlossningsvården centraliseras och avståndet till förlossningsavdelningar ökar kommer ambulanssjuksköterskor troligtvis att behöva assistera vid fler prehospitala förlossningar. Med begränsad utbildning och erfarenheter kan sådana situationer upplevas stressande. Syfte: Att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av prehospitala förlossningar. Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes inom två ambulansstationer i Skåne och i Västra Götaland. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 13 specialistsjuksköterskor med inriktning ambulans som assisterat vid minst en prehospital förlossning. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier: En emotionell upplevelse, skapa trygghet för kvinnan, behov av kollegialt stöd och tydliga behandlingsriktlinjer samt utbildning och fortbildning – värdefulla verktyg. Slutsats: Prehospitala förlossningar skapar blandade känslor hos ambulanssjuksköterskan såsom eufori, stress och oro och är ofta kopplat till rädsla för komplikationer hos modern eller barnet. Uppdragen skapar även en känsla av att inte vara förberedd och många ambulanssjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt med erfarenhet och utbildning inom ämnet för att kunna erbjuda den födande en god omvårdnad. De flesta ambulanssjuksköterskor önskar mer utbildning och hospitering inom förlossningar för att kunna känna sig tryggare. Implikationer: Resultatet kan användas för att belysa ambulanssjuksköterskans behov av mer praktisk och teoretisk utbildning. Fler studier i ämnet kan öka kunskapen om hur ambulanssjuksköterskans trygghet och omvårdnadsarbete kan förbättras vid den prehospitala förlossningen. Exempel på områden som skulle behöva studeras är vilka verktyg ambulanssjuksköterskan kan ha nytta av i framtiden för att den stress och oro som kan uppstå vid en prehospital förlossning skall minska samt belysa moderns upplevelser och perspektiv i samband med en prehospital förlossning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)