Det är kulturen - man får göra det

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: En målsättning för Migrationsverket är att, i efterspelet av de stora flyktingströmmarna 2015 som nådde Sverige, att möjliggöra ett värdigt återvändande. Myndigheten har introducerat ett flertal nya återvändandesambandsmän och anställt ett flertal nya medarbetare vars huvudarbete är att möjliggöra och kvalitetssäkra återvändandeprocessen för de involverade parterna. Utifrån ett socialkonstruktivist perspektiv avser den här studien att undersöka svenska statstjänstemännen och deras erfarenheter och beskrivningar av den andre i relation till deras arbete med återvändandeprocessen. Sju stycken halvstrukturerade intervjuer har genomförts. Det empiriska materialet har sedan genomgått en deskriptiv analys, där fokus har centrerat kring upplevda sociala fenomen som har uppstått i deras möten med människor med en annan kulturell bakgrund. Dessa människor med en annan kulturell bakgrund är individer som informanterna möter under sitt arbete och inkluderar sökande till representanter för andra utländska aktörer. Resultatet av den här studien påvisar hur de svenska statstjänstemännen beskriver sig själva som individer som inte har någon direkt påtvingande kultur som den andre behöver anpassa sig till. Informanterna i den här studien karakteriseras utav en hög nivå av reflexivitet och anpassningsbarhet gentemot den andres sociala kontext och orienteringsschema samt är mer måna om sin professionella identitet. Denna identitet kan medföra att informanterna måste kombinera och balansera mellan olika värdesystem, detta synliggörs speciellt för kvinnorna i studien som hela tiden måste anpassa sig till andra människor och kutymer, även i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)