Kvinnors upplevelser av bröstcancer efter avslutad primärbehandling : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor och är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Sjukdomen behandlas med kirurgi, strålning, cellgifter och hormoner. Omvårdnaden på dessa kvinnor grundar sig på att stötta, hjälpa och motivera till egenvård, självförtroende och förändra syn på livet.   Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av bröstcancer efter avslutad primärbehandling.   Metod: I denna litteraturöversikt har åtta kvalitativa och två mixade forskningsrapporter inkluderats. Dessa har inhämtats från databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO med sökorden “breast neoplasms”,”life experience” och “survivors”. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades och analyserades enligt Fribergs (2017) metod för kvantitativa och kvalitativa studier.  Resultat: Kvinnor upplevde förändrat liv efter bröstcancerbehandling. Bröstcancer ledde till kroppsliga och mentala utmaningar som påverkade kvinnornas vardag, förändrad kroppsuppfattning och känslor samt förändrade relationer. Resultatet delades i tre huvudkategorier, upplevelse av förändrad kropp, rädsla ochrelationer. Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Dorothea Orems omvårdnadsteori och tidigare forskningar samt kvinnornas upplevelser. Resultatet visar att kvinnor efter avslutad primärbehandling upplevde rädsla och en förändrad syn på sin kropp. Författarna diskuterar i resultatdiskussionen sjuksköterskans roll i uppföljningsvården av kvinnor som har drabbats av bröstcancer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)