Omsorgens betydelse i förskolan : Introduktion, trygghet och utveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Sammanfattning Inledning Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått ta del av, samt insett, att tryggheten påverkar barnen enormt mycket. Tryggheten till pedagogerna och sina kamrater utgör stor del av hur barnen vågar och tar till sig den utbildning som förskolan erbjuder.  Syfte Syfte med studien är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till samt hur de uttrycker sina möjligheter att genomföra omsorgsuppdraget i praktiken. Då introduktionsmomentet utgör barnets första kontakt med förskolans verksamhet, är vi särskilt intresserade av omsorgspraktiker och möjligheter till trygg anknytning under introduktionen. Metod Denna undersökning har skett genom kvalitativ metod. Två verksamma personer inom förskolans värld har blivit djup-intervjuade om sin tid i barnomsorgen. Respondenterna har olika erfarenheter, den ena är numera en rektor för förskolan och den andra är en förskollärare. Inspelning av djupintervjuerna möjliggjorde så att analysen och kodningen av materialet kunnat utföras på ett gediget sätt, vilket har ökat validiteten för studien.  Resultat I det insamlade materialet framkom det att med revideringarna av läroplanen har det i omgångar prioriterats olika begrepp, men de återgår alltid till att omsorgen är den som har mest betydande roll i förskolan. För om barnen inte trivs eller känner trygghet och tillit till pedagogerna så går det inte att utföra undervisning, alltså får lärandet och utvecklingen komma i andra hand. Dock påpekar respondenterna att utveckling och lärandet kan och ska ske i samspel med omsorgen samt att varje tillfälle är vad pedagogerna gör det till. Introduktionen, som var vår hypotes om det viktigaste, fanns det delade åsikter om av respondenterna. Ena sidan är den en viktig period för att kunna skapa en grund till en trygg relation, men å andra sidan framhävs det att det är först när vårdnadshavare sedan lämnar barnen hos pedagogerna som de verkligen kan knyta an och skapa en omsorgsfull relation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)