Språkbarriärer i vården- Utifrån ett sjuksköterske- och ett patientperspektiv : – en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion/Bakgrund: Språk är ett kommunikationsmedel. För att människor ska kunna kommunicera med varandra använder de ett gemensamt språk. Vilket har betydelse för omvårdnaden. När det uppstår språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient kan detta ge en försämring av vårdkvaliteten samt ha negativ påverkan på patientsäkerheten. Syfte: syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av språkbarriärer inom vården mellan sjuksköterska och patient vid olika modersmål. Metod: Litteraturstudien baseras på 11 artiklar från två databaser CINHAL och PubMed, studien gjorde systematisk och artiklarna analyserades och granskades enligt Polit och Beck nio steg. Resultat sammanställdes utifrån skillnader och likheter av upplevelser för både sjuksköterskan och patienten. Resultat: I resultaten framkom två huvudkategorier en huvudkategori var sjuksköterskans upplevelse upplevelsen av språkbarriärer hos sjuksköterskan med två subkategorier upplevelsen av rädsla och oro samt känslan av otillräcklighet, och den andra huvudkategorin var patientens upplevelse patientens upplevelse av språkbarriärer med tre subkategorier upplevelsen av rädsla och oro, känslan av osäkerhet och frustration samt språkbarriärer som en orsak till social isolering. Slutsats: Resultaten av litteraturstudie visade att både sjuksköterskor och patienter hade liknande upplevelse av språkbarriärer samt språkbarriärer upplevdes som en utmaning för både parter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)