Leder strängare straff till färre brott? : En utvärdering av hur 2010 års straffmätningsreform påverkat brottsfrekvensen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Leder hårdare straff till färre brott? Det sambandet ämnar vi undersöka i denna uppsats. För att att göra det analyserar vi 2010 års straffmätningsreform som förlängde straffen för allvarliga våldsbrott. Reformen påverkade vissa brott men inte alla, vilket vi utnyttjar som ett naturligt experiment i en difference-indifferencesansats. De brottstyper som påverkades används som behandlingsgrupp, medan de som inte påverkades används som jämförelsegrupp. Därefter tolkas skillnaden i förändring hos de båda gruppernas brottsfrekvenser ut. När hela efterperioden analyseras finner vi ingen statistiskt signifikant effekt. Analyseras varje år i efterperioden för sig finner vi en negativ och statistiskt signifikant effekt på 14,9 % av reformen året efter den trädde i kraft (2011).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)